• Zmiany w legitymacjach HDK
  • Zmiany w legitymacjach HDK
  • Zmiany w legitymacjach HDK
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Zmiany w legitymacjach HDK
  • Zmiany w legitymacjach HDK
  • Zmiany w legitymacjach HDK

Zmiany w legitymacjach HDK

  1. Zgodnie z Rozp. Min. Zdrowia, ulega zmianie wzór legitymacji dla Krwiodawców. Po uruchomieniu programu, rozpoczniemy drukowanie legitymacji HDK w formie plastikowej karty. Na legitymacji nie będą wpisywane donacje; te zapisy są w systemie teleinformatycznym obowiązującym w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi.
  2. Wniosek o nadanie odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu wystawia Dyrektor RCKiK w Warszawie Krwiodawcom, którzy oddali 20 litrów krwi i nie są zrzeszeni w klubach i organizacjach HDK. Krwiodawcy, którzy uzyskali wymaganą przepisami objętość oddanej krwi lub jej składników mogą zgłaszać się do RCKiK w Warszawie z dokumentem tożsamości. Przydatna będzie także legitymacja HDK z wpisanymi donacjami, jeżeli były one oddawane w innych centrach krwiodawstwa.
  3. Odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca krwi nadaje PCK. Wniosek o nadanie odznaczenia może wypisać Krwiodawca (formularz na stronie PCK) lub upoważniony pracownik RCKiK/Oddziału terenowego. RCKiK w Warszawie wypisze zaświadczenia potwierdzające oddanie wymaganej przepisami objętości krwi lub jej składników. Wypisane wnioski i zaświadczenia RCKiK w Warszawie przekazuje do oddziału mazowieckiego PCK. Legitymacje ZHDK i odznaczenia Krwiodawcy odbierają w PCK.