• Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa

Regulamin akcji krwiodawstwa

Wyciąg z Regulaminu akcji krwiodawstwa organizowanych i realizowanych przez RCKiK w Warszawie
(dla Organizatorów mobilnego krwiodawstwa)

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji krwiodawstwa może być osoba pełnoletnia występująca w imieniu instytucji lub organizacji współpracująca z RCKiK w Warszawie w ramach przeprowadzenia akcji krwiodawstwa.
 2. Podczas akcji krwiodawstwa pobierana jest krew oraz na życzenie Organizatora akcji zapewniona jest gotowość po­bierania próbek krwi od kandydatów na dawcę szpiku.
 3. Akcje krwiodawstwa realizowane są w dni robocze, a także dni wolne od pracy (bez świąt).
 4. Zakres działania: teren woj. mazowieckiego.

Cel akcji krwiodawstwa

Celem organizowania akcji krwiodawstwa jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa, pozyskiwanie jak największej liczby nowych krwiodawców, stworzenie dogodnych warunków systematycznego oddawania krwi mieszkańcom województwa mazowieckiego oraz optymalny pobór krwi od kandydatów na dawcę szpiku podczas mobilnego krwiodawstwa.

Warunki do spełnienia przez Organizatora przed realizacją akcji krwiodawstwa

1. Zgłoszenie przez Organizatora chęci zorganizowania akcji krwiodawstwa może nastąpić w siedzibie RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 I piętro, pokój 204, w Terenowym Oddziale (adresy i tel. dostępne na stronie internetowej RCKiK w Warszawie), telefonicznie (tel. 22 514 60 31) lub pocztą elektroniczną promocja@rckik-warszawa.com.pl.
2.
Termin akcji krwiodawstwa należy ustalić wspólnie z pracownikiem DPSiS lub Terenowego Oddziału RCKiK w Warszawie. Organizator może dokonać rezerwacji terminu :
- w ciągu całego roku kalendarzowego nie krócej jednak niż 1. tydzień przed zaplanowaną datą akcji (w przypadku wolnych terminów),
- w przypadku stałej współpracy (lub organizacji ponad 2. akcji w roku) w listopadzie roku poprzedzającego ich realizację. Organizator zgłasza terminy akcji w formie pisemnej (e-mail), akceptacja lub inne propozycje przekazane zostaną zwrotnym e-mailem do końca grudnia,
Jeżeli nie ma możliwości realizacji dodatkowej akcji krwiodawstwa w terminie wskazanym przez Organizatora, (np. podczas konkretnego wydarzenia) akcja zostanie wpisana na Rezerwową listę akcji krwiodawstwa.

3. Organizator akcji krwiodawstwa powinien zainteresować oddaniem krwi, co naj­mniej 40. - 50. osobową grupę potencjalnych dawców (DPSiS udostępnia materiały informacyjno-promocyjne, a także wyposaża Organizatora w niezbędną wiedzę organizacyjną oraz merytoryczną).

4. Miejsce akcji krwiodawstwa - Organizator musi uzyskać zgodę na przeprowadzenie akcji krwiodawstwa przez osoby zarządzające personelem i instytucją, w której ma zostać przeprowadzony pobór krwi - nowe miejsca akceptowane są przez pracownika RCKiK w Warszawie na podstawie wizytacji lub informacji przekazanych przez Organizatora (zdjęcia, mapy).

5. Godziny rejestracji dawców. Czas przeznaczony na rejestrację dawców ustalany jest przez pracownika Działu Promocji wspólnie z Organizatorem na podstawie informacji o odległości i czasu dojazdu z miejsca poboru krwi do RCKiK  w Warszawie, liczbie potencjalnych dawców, czasu pracy/nauki krwiodawców lub czasu trwania imprezy) i wynosi ok. 4 - 5 godzin.

6. Prawidłowe wypełnienie Formularza dla Organizatora akcji krwiodawstwa, przesłanie i zaakceptowanie go przez pracownika DPSiS.

Realizacja akcji krwiodawstwa

 1. Zespół ekipowy RCKiK w Warszawie powinien stawić się na miejscu akcji krwiodawstwa 15 - 30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji.
 2. Godziny rejestracji dawców podczas trwania akcji powinny być zgodne z ustaleniami. Skrócenie czasu rejestrowania może odbyć się tylko w uzasadnionych przypadkach:
  - na wniosek Organizatora akcji,
  - w sytuacjach zagrażających zdrowiu dawców i personelu,
  - awarii sprzętu i/lub pojazdu,
  - w uzgodnieniu lub na polecenie Dyrektora RCKiK w Warszawie.
 3. W przeddzień i w dniu akcji krwiodawstwa Organizator powinien być dostępny pod wskazanym numerem telefonu w Formularzu dla Organizatora akcji krwiodawstwa.
 4. W przypadku akcji stacjonarnych Organizator powinien zapewnić pomoc przy przenoszeniu z pojazdu sprzętu, niezbędnego do pobierania krwi.
 5. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach stacjonarnych:
  - Organizator akcji krwiodawstwa udostępnia czyste pomieszczenia,
  - zespół ekipowy po zakończeniu akcji porządkuje ewentualnie dezynfekuje miejsce pracy,
  - personel RCKiK w Warszawie pozostawia pomieszczenia w stanie nie pogorszonym od zastanego.

Odwołanie akcji krwiodawstwa

 1. Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten zgłasza do Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń lub Terenowego Oddziału RCKiK w Warszawie realizującego akcje krwiodawstwa.
 2. RCKiK w Warszawie zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji poboru krwi w przypadku:
  - nie przesłania formularza przez Organizatora w wyznaczonym terminie,
  - braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem,
  - wysokich zapasów krwi w RCKiK w Warszawie (decyzja Dyrektora RCKiK w Warszawie),
  - trudnych warunków atmosferycznych:
  • temperatury powietrza w nocy spadającej poniżej -15°C lub w dzień wzrastającej powyżej + 35°C,
  • intensywnych opadów śniegu,
  • gwałtownych ulew i wichur,
  • nie zapewnienia przez Organizatora w dniu akcji:
  - możliwości wjazdu, postoju, wyjazdu ambulansu do poboru krwi lub pojazdu,
  - ustalonego wspólnie z RCKiK w Warszawie pomieszczenia, w którym ma zostać zrealizowana akcja krwiodawstwa.
 3. Odwołania akcji krwiodawstwa w trakcie jej trwania może dokonać jedynie Dyrektor RCKiK w Warszawie lub upoważniona przez niego osoba - tylko w uzasadnionych przypadkach.

Promowanie akcji krwiodawstwa

Organizator otrzymuje materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur, ulotek - do odbioru w RCKiK w Warszawie, Terenowych Oddziałach RCKiK w Warszawie lub podczas akcji krwiodawstwa.

Powodzenie akcji krwiodawstwa zależy w dużym stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego zaangażowania Organizatora. Jest on zobowiązany do rozpowszechniania otrzymanych materiałów promocyjnych i w miarę własnych możliwości przekazanie informacji o akcji do mediów (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe).

Udostępnianie informacji o akcjach wyjazdowych

 1. Informacje dotyczące najbliższych i potwierdzonych akcji krwiodawstwa zamieszczone są na stronie internetowej www.rckik-warszawa.com.pl.
 2. Na wyraźne życzenie Organizatora informacje o zaplanowanej przez niego akcji krwiodawstwa nie zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., dla wewnętrznych potrzeb RCKiK w Warszawie.
 2. Wszyscy pracownicy RCKiK w Warszawie są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
 3. Wszelkich informacji dotyczących organizowanych akcji krwiodawstwa udziela Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń pod numerem telefonu 22 514 60 31.
 4. Za pobór krwi odpowiada RCKiK w Warszawie, dlatego niezbędne jest przestrzeganie powyższych postanowień.