• Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa
 • Regulamin akcji krwiodawstwa

Regulamin akcji krwiodawstwa

Wyciąg z Regulaminu akcji krwiodawstwa organizowanych i realizowanych przez RCKiK w Warszawie
(dla Organizatorów m

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji krwiodawstwa jest osoba pełnoletnia występująca w imieniu własnym, instytucji lub organizacji współpracująca z RCKiK w Warszawie w ramach przygotowania i przeprowadzenia akcji krwiodawstwa./ekipy wyjazdowej poza siedzibą Centrum.
 2. Podczas ekipy wyjazdowej pobierana jest krew oraz zapewniona jest gotowość po­bierania próbek krwi od kandydatów na dawcę szpiku.
 3. Ekipy wyjazdowe realizowane są w dni robocze, a także dni wolne od pracy.
 4. Zakres działania: teren woj. mazowieckiego (bez powiatu radomskiego).

Cel akcji krwiodawstwa

Celem organizowania ekip wyjazdowych  jest aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa, pozyskiwanie jak największej liczby nowych krwiodawców, stworzenie dogodnych warunków systematycznego oddawania krwi mieszkańcom województwa mazowieckiego oraz optymalny pobór krwi od kandydatów na dawcę szpiku podczas mobilnego krwiodawstwa.

Warunki do spełnienia przez Organizatora przed realizacją akcji krwiodawstwa

1. Zgłoszenie przez Organizatora chęci przeprowadzenia mobilnych akcji krwiodawstwa może nastąpić w siedzibie RCKiK w Warszawie ul. Saska 63/75 I piętro, pokój 204, w  Terenowym Oddziale (adresy i tel. dostępne na stronie internetowej RCKiK w Warszawie), telefonicznie (tel. 22 514 60 31) lub pocztą elektroniczną promocja@rckik-warszawa.com.pl.

2. Termin akcji krwiodawstwa należy ustalić wspólnie z pracownikiem DPSiS lub Terenowego Oddziału. Organizator może dokonać rezerwacji terminu :
- w ciągu całego roku kalendarzowego nie krócej jednak niż 1. tydzień przed zaplanowaną datą akcji (w przypadku wolnych terminów),
- w przypadku systematycznej współpracy - w listopadzie roku poprzedzającego ich realizację, Organizator zgłasza terminy akcji w formie pisemnej. Akceptacja lub inne propozycje przekazane zostaną w tej samej zwrotnym e-mailem do końca grudnia,
W przypadku braku możliwości realizacji dodatkowej akcji krwiodawstwa w terminie wskazanym przez Organizatora (np.w terminie spójnym z datą wydarzenia) akcja zostanie wpisana na rezerwową listę akcji krwiodawstwa, w celu jej realizacji gdy zaistnieją nowe okoliczności.

3. Organizator akcji krwiodawstwa powinien zainteresować oddaniem krwi, co naj­mniej 40. - 50. osobową grupę potencjalnych dawców (DPSiS udostępnia materiały informacyjno-promocyjne, a także wyposaża Organizatora w niezbędną wiedzę organizacyjną oraz merytoryczną).

4. Miejsce akcji krwiodawstwa - Organizator musi uzyskać zgodę na przeprowadzenie akcji krwiodawstwa przez osoby zarządzające personelem i instytucją, w której ma zostać przeprowadzony pobór krwi - nowe miejsca akceptowane są przez pracownika RCKiK w Warszawie na podstawie wizytacji lub informacji przekazanych przez Organizatora (zdjęcia, mapy).

5. Godziny rejestracji dawców. Czas przeznaczony na rejestrację dawców ustalany jest przez pracownika Działu Promocji wspólnie z Organizatorem na podstawie informacji o odległości i czasu dojazdu z miejsca poboru krwi do RCKiK  w Warszawie, liczbie potencjalnych dawców, czasu pracy/nauki krwiodawców lub czasu trwania wydarzenia) i wynosi ok. 4 - 5 godzin.

6. Po ustaleniu wszelkich szczegółów akcji Organizator zobowiązany jest do wypełnienia Formularza dla Organizatora akcji krwiodawstwa, i przesłania do RCKiK w Warszawie najpóźniej na 7 dni przed planowaną akcję - celem potwierdzenoia doknanych ustaleń oraz uzyskania oświadczenia o zapoznaniu się Organizatora z niniejszymi informacjami.

Realizacja akcji krwiodawstwa

 1. Zespół ekipowy RCKiK w Warszawie powinien stawić się na miejscu akcji krwiodawstwa 15 - 30 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia rejestracji.
 2. Godziny rejestracji dawców podczas trwania akcji powinny być zgodne z ustaleniami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji ekipy wyjazdowej muszą być uzgadniane, a także zagrożenia i awarie zgłaszane do DPSiS.
 3. W przeddzień i w dniu akcji krwiodawstwa Organizator powinien być dostępny pod wskazanym numerem telefonu w Formularzu dla Organizatora akcji krwiodawstwa.
 4. W przypadku akcji stacjonarnych Organizator powinien zapewnić pomoc przy przenoszeniu z pojazdu sprzętu, niezbędnego do pobierania krwi.
 5. Utrzymanie porządku w pomieszczeniach stacjonarnych:
  - Organizator akcji krwiodawstwa udostępnia czyste pomieszczenia,
  - zespół ekipowy po zakończeniu ekipy wyjazdowej pozostawia pomieszczenia w stanie nie pogorszonym, porządkuje oraz dezynfekuje pomieszczenia po zakończonej ekipie . 

Odwołanie akcji krwiodawstwa

 1. Organizator może odwołać akcję krwiodawstwa na każdym etapie realizacji. Fakt ten zgłasza do Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń lub Terenowego Oddziału RCKiK w Warszawie realizującego akcje krwiodawstwa.
 2. RCKiK w Warszawie zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji ekipy wyjazdowej o czym bezzwłocznie powiadamia Organizatora akcji w przypadkach:
  - nie przesłania formularza przez Organizatora w wyznaczonym terminie,
  - braku kontaktu telefonicznego z Organizatorem,
  - wysokich zapasów krwi w RCKiK w Warszawie (decyzja Dyrektora RCKiK w Warszawie),
  - trudnych warunków atmosferycznych:
  • temperatury powietrza w nocy spadającej poniżej -15°C lub w dzień wzrastającej powyżej + 35°C,
  • intensywnych opadów śniegu,
  • gwałtownych ulew i wichur,
  • awarii pojazdu
  • sytuacji trudnych do przewidzenia np. pandemia
  • decyzji organów zwierzchnich 
  • nie zapewnienia przez Organizatora w dniu akcji:
  - możliwości wjazdu, postoju, wyjazdu ambulansu do poboru krwi lub pojazdu,
  - ustalonego wspólnie z RCKiK w Warszawie pomieszczenia, w którym ma zostać zrealizowana akcja krwiodawstwa.
 3. Odwołania akcji krwiodawstwa w trakcie jej trwania może dokonać jedynie Dyrektor RCKiK w Warszawie lub upoważniona przez niego osoba - tylko w uzasadnionych przypadkach.

Promowanie akcji krwiodawstwa

Organizator otrzymuje materiały promocyjne w postaci plakatów, broszur, ulotek - do odbioru w RCKiK w Warszawie, Terenowych Oddziałach RCKiK w Warszawie lub podczas akcji krwiodawstwa.

Powodzenie akcji krwiodawstwa zależy w dużym stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego zaangażowania Organizatora. Jest on zobowiązany do rozpowszechniania otrzymanych materiałów promocyjnych i w miarę własnych możliwości przekazanie informacji o akcji do mediów (prasa, radio, telewizja, media społecznościowe).

Udostępnianie informacji o akcjach wyjazdowych

 1. Informacje dotyczące najbliższych i potwierdzonych akcji krwiodawstwa zamieszczone są na stronie internetowej www.rckik-warszawa.com.pl.
 2. Na wyraźne życzenie Organizatora informacje o zaplanowanej przez niego akcji krwiodawstwa nie zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Postanowienia końcowe

1.    Administratorem danych osób organizujących akcje krwiodawstwa podanych w formularzu dla organizatora akcji krwiodawstwa jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000125664, REGON: 000292646.

2.    Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: abi@rckik-warszawa.com.p

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a)   związanym z organizacją akcji krwiodawstwa – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 22.08.1997 r o publicznej służbie krwi  (Dz.U. z 2017, poz. 1371),

b)   kontaktu za pomocą nr telefonu lub adresu e-mail w celu organizacji akcji aktualnych lub przyszłych - art. 6 ust 1 lit. f) RODO,

c)    promowania działań związanych z publiczną służbą krwi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 22.08.1997 r o publicznej służbie krwi  (Dz.U. z 2017, poz. 1371).

4.    Administrator danych informuje, że dane osobowe organizatorów akcji mogą być udostępniane Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Narodowemu Centrum Krwi, jako podmiotom nadzorującym akcje. Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: informatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.

5.    Dane osobowe organizatorów akcji będą przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania nie dłużej niż przez okres 1 roku od ich pozyskania.

6.    Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.    Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.    Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia akcji krwiodawstwa. Brak podania danych osobowych wymaganych formularzem skutkuje niemożliwością podjęcia współpracy w zakresie organizacji akcji krwiodawstwa, ze względu na ryzyka związane z celem akcji i kosztami poniesionymi przez Administratora.

9.    Wszelkich informacji dotyczących organizowanych akcji krwiodawstwa udziela Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń pod numerem telefonu 22 514 60 31.