• Regulamin dostępu do sieci WiFi
 • Regulamin dostępu do sieci WiFi
 • Regulamin dostępu do sieci WiFi
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Regulamin dostępu do sieci WiFi
 • Regulamin dostępu do sieci WiFi
 • Regulamin dostępu do sieci WiFi

Regulamin dostępu do sieci WiFi

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu

bezprzewodowego typu Hotspot (RCKiK-WiFi)

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
 2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest RCKiK w Warszawie – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot i zaakceptowaniu regulaminu.
 4. Regulamin oraz mapa obszarów Hotspot dostępne są pod adresem oficjalnej strony internetowej RCKiK w Warszawie oraz podczas logowania do sieci WiFi i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „RCKiK-WiFi”.
 5. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 1. Przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu:

          - 2048 kb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,

          - 1024 kb/s w górę (tzw. uplink/upload), tj. od Użytkownika do Internetu,

 1. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 2. Usługa jest nieodpłatna.
 3. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b (2,4 GHz), 802.11g (2,4 GHz) lub 802.11n (2,4 GHz). Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „RCKiK-WiFi”.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
 5. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.
 6. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 7. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 8. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 9. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 10.  Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 11. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.
 12.  Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 13. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

 

a)      przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

b)      przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

c)       masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),

d)      rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. Mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

e)      odsprzedawania dostępu do Internetu,

f)       permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW,IRC, NNTP itp.

g)      Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci RCKiK-WiFi między innymi do następujących celów:

 • wykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem,
 • korzystania z aplikacji P2P (peer-to-peer) oraz usług P2M (peer-to-mail) oraz usług typu rapidshare.com, easy-share.com, netload.in, chomikuj.pl, sendspace.pl i im podobnych,
 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć prawa osobiste,
 • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
 • permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów www, IRC, FTP itp.
 • budowania stałych podsieci.

h)      Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystuje dostęp do sieci WiFi.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

 

§4. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres wifi@rckik-warszawa.com.pl.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.