• Przywileje dla krwiodawców
  • Przywileje dla krwiodawców
  • Przywileje dla krwiodawców
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Przywileje dla krwiodawców
  • Przywileje dla krwiodawców
  • Przywileje dla krwiodawców

Przywileje dla krwiodawców

PRAWA I PRZYWILEJE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
(wyciąg z aktów prawnych – stan prawny 11.10.2016 r.)

I.  Podstawowe pojęcia i uprawnienia związane z ulgami i przywilejami dla honorowych dawców krwi określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Zgodnie z nią:
1.      „Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników”. (art. 3 ust. 1)
2.     
Ustawa definiuje pojęcia „dawcy krwi” i „honorowego dawcy krwi” oraz określa zasady przyznawania tytułu „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” i odznaki  „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

„Dawca krwi - osobę, która oddała krew lub jej składniki do celów innych niż badania diagnostyczne” (art. 5 ust. 3).
„Dawcy krwi przysługuje tytuł "Honorowy Dawca Krwi"”. (art. 6 ust. 1)
„Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację "Honorowego Dawcy Krwi" wydaną przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki” (art. 6 ust. 2)

3.      Dawcy krwi:

a)      kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
b)      mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia" i brązowa odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia".

4.      Dawcy krwi:

a)      kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
b)      mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia" i srebrna odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia".

5.      Dawcy krwi:

a)      kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
b)      mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników
- przysługuje tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia" i złota odznaka honorowa "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia". (art. 6 ust. 3)

6.      „Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". (art. 7 ust. 1)

II.   Uprawnienia i przywileje wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

„Zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

1.      zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2.      zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
3.      zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
4.      posiłek regeneracyjny”. (art. 9 ust. 1)

III.   Uprawnienia i przywileje wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

1.      „1. Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

1)      o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2)      leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
- na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.

2.      Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1”. (art. 43)
3.      „1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 ("Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" – przyp.), inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
4.      Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
5.      Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
6.      W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
7.      W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1 - 4.
8.      Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a - 24c”. (art. 47 c)

IV.   Uprawnienia i przywileje wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:… 9. darowizn przekazanych na cele:
… c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; …” (art. 26 ust. 1. pkt 9 lit c)

V.      Dodatkowo, w zależności od rozwiązań przyjętych w przepisach prawa miejscowego, honorowym dawcom krwi, Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi lub Honorowym Dawcom Krwi – Zasłużonym dla Zdrowia Narodu, mogą przysługiwać ulgi lub zwolnienia od opłat w komunikacji miejskiej.