• Kontakt
  • Kontakt
  • Kontakt
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Kontakt
  • Kontakt
  • Kontakt

Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie

ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa

Sekretariat:

pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 
tel: 22 514 60 00
tel. zapasowy 22 619 19 47

tel/fax: 22 514 60 60 
rckik@rckik-warszawa.com.pl
NIP: 113 18 28 970

Ekspedycja (czynna całą dobę)

tel/fax 22 514 60 08/61; 22 619 14 79
tel. zapasowy: 22 619 14 79
tel. awaryjny (kom): 885 146 008

Informacje dla Krwiodawców

(pon. - pt. w godz. 7.00 - 15.30; sobota w godz. 7.00 - 14.00)

Rejestracja dawców - tel. 22 514 60 62/26

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

(pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30)
tel. 22 514 60 04

 

Organizacja akcji krwiodawstwa

(pon. - pt. w godz. 7.00 - 14.30)
Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń - tel. 22 514 60 31

 

Oznaczanie grup krwi:

Pracownia Serologii Biorcy - tel. 22 514 60 44

 

 

 

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy
(wypełnij wszystkie dane i wyślij wiadomość)


Klauzula do FORMULARZA KONTAKTOWEGO

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (03-948) przy ul. Saskiej 63/75, wpisane do rejestru stowarzyszeń, i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000125664, NIP: 113-182-89-70, REGON: 000292646

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: abi@rckik-warszawa.com.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) obsługi przesłanej korespondencji poprzez formularz kontaktowy i udzielenia odpowiedzi na zawartą w nim wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: doradcze, prawne, kontrolne.

5. Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej przetwarzane są na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora i będą przetwarzane odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres do 3 lat.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.

10. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl , telefonicznie pod nr 22 514 60 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.