• Dział Zapewnienia Jakości
 • Dział Zapewnienia Jakości
 • Dział Zapewnienia Jakości
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dział Zapewnienia Jakości
 • Dział Zapewnienia Jakości
 • Dział Zapewnienia Jakości

Dział Zapewnienia Jakości

W skład Działu Zapewnienia Jakości wchodzą:

Pracownia Kontroli Jakości

Sekcja Auditu Wewnętrznego i Kontroli

Zadania Działu Zapewnienia Jakości:

 • Nadzór nad kwalifikowaniem składników krwi do celów terapeutycznych na terenie  województwa  mazowieckiego, osocza do produkcji immunoglobuliny anty D i anty HBs, prowadzenie procedur wyjaśniających dotyczących dawców i donacji, wycofywaniem z komórek organizacyjnych zastrzeżonych i zdyskwalifikowanych składników krwi, oraz ich przechowywaniem i utylizacją
 • Prowadzenie procedury trace back w ramach czuwania nad bezpieczeństwem
 • Zatwierdzanie, weryfikowanie i aktualizowanie standardowych operacyjnych procedur (SOP) oraz specyfikacji dotyczących procesów wytwórczych realizowanych w komórkach organizacyjnych w RCKiK
 • Nadzór nad dokumentacją zintegrowanego systemu zarządzania, sporządzanie harmonogramów auditów wewnętrznych, oraz planów pracy osób wykwalifikowanych, przygotowywanie dokumentacji dla pełnomocników zintegrowanego systemu zarządzania, oraz jej dystrybucja do komórek organizacyjnych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych związanych z zapewnieniem jakości
 • Współudział we wdrażaniu nowych metod pozyskiwania składników krwi, oraz testowania zakupionej aparatury i sprzętu w zakresie ich oceny jakościowej,
 • Kontrolowanie poprawności pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych RCKiK (działy, pracownie, oddziały terenowe), przestrzegania procedur dobrej praktyki wytwarzania, oraz zintegrowanego systemu zarządzania

mgr Małgorzata Leleno - Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

tel.: 22 514 60 33