• Dział Preparatyki
 • Dział Preparatyki
 • Dział Preparatyki
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Dział Preparatyki
 • Dział Preparatyki
 • Dział Preparatyki

Dział Preparatyki

 

 

 

Kierownik Działu:

mgr Zofia Baluta - Przybylska

Diagnosta laboratoryjny

Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

Tel. +48 22 514 60 47

 

Asystenci:

mgr Paweł Zakrzewski

mgr Krystyna Ciszewska

mgr Katarzyna Fedyna - Bielska

 

 

 

ZADANIA DZIAŁU PREPARATYKI

 

 • Dział Preparatyki produkuje wszystkie wytwarzane aktualnie na świecie składniki, gwarantując ich najwyższą jakość.
 • Realizuje zamówienia na składniki krwi przez całą dobę, wpływające ze 140 szpitali, liczących powyżej 30 tys łóżek, znajdujących się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego   (obszar zamieszkały przez 5,5 mln mieszkańców
 • W trosce o bezpieczeństwo pacjentów wdraża najnowsze technologie produkcji, rozszerzając asortyment wytwarzanych składników krwi. Jako pierwszy w Polsce wprowadził i wdrożył:

           - automatyczną metodę produkcji zlewanych koncentratów krwinek płytkowych (2004 r.)

           - automatyczną separację składników krwi (2006 r)

           - metodę redukcji patogenów (wirusów, bakterii, grzybów i pierwotniaków) w:

                        - koncentratach krwinek płytkowych (2009 r)

                        - osoczu świeżo mrożonym (2010 r)

      PROGRAM PRODUKCYJNY

 1. Koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym
 2. —Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych
 3. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych do użytku pediatrycznego 
 4. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych do użytku neonatologicznego
 5. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych do transfuzji dopłodowej
 6. —Przemywany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych —
 7. Napromieniowany koncentrat krwinek czerwonych—
 8. —Krew pełna rekonstytuowana do transfuzji wymiennej —
 9. Krew pełna konserwowana do transfuzji wymiennej —
 10. —Osocze świeżo mrożone
 11. Osocze świeżo mrożone do użytku pediatrycznego
 12. Krioprecypitat —
 13. Osocze o zmniejszonej zawartości krioprecypitatu
 14. —Koncentrat krwinek płytkowych otrzymany metodą manualną
 15. Zlewany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych otrzymany metodą automatyczną
 16. Rekonstytuowany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych
 17. —Przemywany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych
 18. —Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych do użytku pediatrycznego —
 19. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych do użytku neonatologicznego
 20. —Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych do transfuzji dopłodowej otrzymany od dawcy metodą automatycznej trombaferezy
 21.  —Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych do transfuzji dopłodowej otrzymany od matki metodą automatycznej trombaferezy
 22. —Mrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych
 23. —Rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych
 24. Napromieniowany ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych

Wszystkie produkowane koncentraty krwinek płytkowych oraz osocze świeżo mrożone jest poddawane procedurze redukcji patogenów

 • Współpracuje z instytutami naukowymi (PAN, IHiT) oraz klinikami WUM 
  w zakresie przygotowywania składników krwi do badań naukowych.                                                
 • Pełni nadzór merytoryczny w podległych RCKiK oddziałach terenowych w zakresie produkcji składników krwi.
 • Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez RCKiK prowadząc wykłady i ćwiczenia dla lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych oraz studentów farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.                                                                                                           
 • Jest ośrodkiem referencyjnym RCKiK w któreym  przeprowadzane są szkolenia dotyczące wprowadzania nowych technologii produkcji składników krwi przy użyciu sprzętu i aparatury najnowszej generacji.
 • Pracownicy Działu Preparatyki biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Unię Europejską, zjazdach naukowych, krajowych i zagranicznych, są autorami i współautorami wielu prac.