• Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej
  • Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

Kurs doskonalący - Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

Szkolenie dla personelu serologii lub immunologii transfuzjologicznej pozwalajace uzyskać uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych.

Terminy kursu:

I. 06.03-17.03.2017 r. (kurs odwołany z powodu braku chętnych)
II. 08.05-19.05.2017 r.
III. 02.10-13.10.2017 r. (kurs odwołany z powodu braku chętnych)

Formularz zgłoszenia na szkolenie - POBIERZ


Kurs uzupełniający -Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej

Szkolenie uzupełniające dla pracowników pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, którzy mieli ponad rok przerwy w wykonywaniu pracy, dla pracowników którzy podnieśli swoje kwalifikacje lub innych zainteresowanych tematem.

04.04-05.04.2017 r.

Formularz zgłoszenia na szkolenie - POBIERZ


Kurs - Aktualne zagadnienia immunohematologii

Szkolenie dla kierowników pracowni serologicznych
I. 01.06.2017 r.
II. 02.06.2017 r.


 

Regulamin szkoleń dla pracowników pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznych

REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLCZNICTWA w WARSZAWIE ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa

Dział Immunologii Transfuzjologicznej


Regulamin szkoleń dla pracowników pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznych

1. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U.13.5 z dnia 4 stycznia 2013 r.).

2. Organizacja szkoleń
Organizacją szkoleń dla pracowników pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznych zajmuje się Dział Immunologii Transfuzjologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawie. Szkolenia odbywają się w RCKiK w Warszawie, ul.Saska 63/75, 03-948 Warszawa, w sali wykładowej DIT lub w sali konferencyjnej.

3. Rodzaje szkoleń
I. Szkolenie dla personelu pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej pozwalające uzyskać uprawnienia do wykonywania badań immunohematologicznych–Kurs doskonalący „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”.
II. Szkolenie uzupełniające dla pracowników pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej, którzy mieli ponad 1 rok przerwy w wykonywaniu pracy- Kurs uzupełniający „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”.
III. Szkolenie dla kierowników pracowni serologicznych – Kurs „Aktualne zagadnienia immunohematologii”.

4. Program szkoleń
I. Kurs doskonalący „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”
Szkolenie obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu immunohematologii, zarówno podstawy jak i aktualności. Szkolenie realizowane jest przez 2 tygodnie, w tym 40 godzin wykładów i 28 godzin zajęć praktycznych. Szczegółowy program kursu dostępny jest dla uczestników w sali wykładowej DIT.
II. Kurs uzupełniający „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”
Szkolenie obejmuje aktualną wiedzę teoretyczną. Realizowane jest przez 2 dni- 10 godzin wykładów. Szczegółowy program kursu dostępny jest dla uczestników w sali wykładowej DIT lub w Sali konferencyjnej.
III. Kurs „Aktualne zagadnienia immunohematologii”
Szkolenie jednodniowe, organizowane każdorazowo, jeśli zachodzą zmiany w przepisach lub w przypadkach pojawiających się problemów z zakresu immunohematologii i transfuzjologii.

5. Rekrutacja
I. Kurs doskonalący „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”
Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawie pisemnego zgłoszenia pracownika pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej - diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej lub lekarz, który posiada co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych, odbytą w pełnym wymiarze czasu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy odpowiadającym rocznemu pełnemu wymiarowi czasu pracy przez okres nie dłuższy niż trzy lata.  Liczba uczestników szkolenia-6 osób.
II. Kurs uzupełniający „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”
Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez przesłanie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawie pisemnego zgłoszenia pracownika pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej - diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej lub lekarz po przerwie w wykonywaniu badań immunohematologicznych trwającej dłużej niż 1 rok lub inny pracownik zainteresowany tematem. Liczba uczestników szkolenia- od 6 do 20 osób.
III. Kurs „Aktualne zagadnienia immunohematologii”
Zaproszenia dla kierowników pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej z nadzorowanego terenu wystosowane przez organizatora kursu. Liczba uczestników szkolenia-30-40 osób.

6. Realizacja szkoleń
Przed przystąpieniem do szkolenia każdy uczestnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o aktualnym szkoleniu BHP (dotyczy kursu doskonalącego „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”). Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”, a diagności laboratoryjni również z punktami edukacyjnymi. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę wykładowców prowadzących szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.

7. Sposób zaliczenia
I. Kurs doskonalący „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”
Aktywny udział w zajęciach praktycznych, prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oceniane każdego dnia przez prowadzącego zajęcia. Pozytywny wynik testu sprawdzającego poziom wiedzy zgodnie z programem szkolenia.
III. Kurs „Aktualne zagadnienia immunohematologii”
Pozytywny wynik testu sprawdzającego poziom wiedzy zgodnie z programem szkolenia.
II. Kurs uzupełniający „Immunologia transfuzjologiczna krwinki czerwonej”
Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone czytelnym podpisem na liście obecności.

 

Terminy szkoleń dostępne są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie:
www.rckik-warszawa.com.pl
Kontakt do organizatora szkoleń - Dział Immunologii Transfuzjologicznej, tel. 22 514 60 65,
e-mail : serologia@rckik-warszawa.com.pl