• Dział Immunologii Transfuzjologicznej
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej
  • Dział Immunologii Transfuzjologicznej

Dział Immunologii Transfuzjologicznej

W skład Działu Immunologii Transfuzjologicznej wchodzą następujące pracownie:

Pracownia Konsultacyjna wykonuje identyfikację przeciwciał wykrytych w pracowniach serologicznych całego regionu, analizę wszystkich reakcji poprzetoczeniowych, dobór krwi dla zimmunizowanych biorców, diagnostykę niedokrwistości autoimmunohemolitycznych, diagnostykę konfliktów serologicznych matczyno - płodowych.

mgr Anna Walaszczyk - Kierownik Działu
tel: 22 514 60 11

Pracownia Grup Krwi opracowuje serologicznie krew dawców oddających krew w RCKiK, na ekipach oraz w niektórych Oddziałach Terenowych.

dr n. med. Agata Sujecka - Kierownik Pracowni
tel.: 22 514 60 19

Pracownia Krwinek Białych i Płytkowych wykrywa przeciwciała z układu HLA, wykonuje próby zgodności KKP w teście limfocytotoksycznym, oznacza antygeny HLA (klasy I) potencjalnym dawcom komórek macierzystych.

mgr Dorota Woźniewska - Kierownik Pracowni

tel.: 22 514 60 12 - Pracownia

Pracownia Kontroli Serologicznej dokonuje kontroli grupy krwi każdej donacji, kwalifikuje krew do użytku klinicznego pod względem serologicznym, kontroluje i waliduje odczynniki używane do badań immunohematologicznych, wyszukuje krwiodawców o rzadkich fenotypach.

mgr Katarzyna Żmijewska - Kierownik Pracowni
tel.: 22 514 60 45

Pracownia Serologii Biorcy zajmuje się oznaczaniem grup krwi, wykonywaniem prób serologicznej zgodności miedzy dawcą a biorcą krwi dla publicznych i niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Przychodni i Prywatnych Laboratoriów. Wykonuje również przeglądowe badania przeciwciał dla kobiet ciężarnych i oznaczanie grup krwi dla osób prywatnych.

mgr Ewa Konieczna - Kierownik Pracowni
tel.: 22 514 60 44