• Cele i zadania RCKiK w Warszawie
 • Cele i zadania RCKiK w Warszawie
 • Cele i zadania RCKiK w Warszawie
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Cele i zadania RCKiK w Warszawie
 • Cele i zadania RCKiK w Warszawie
 • Cele i zadania RCKiK w Warszawie

Cele i zadania RCKiK w Warszawie

Do zadań Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie należy:

 1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi.
 2. Prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi.
 3. Prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup.
 4. Pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych.
 5. Gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników.
 6. Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców.
 7. Pobieranie krwi i oddzielanie jej składników.
 8. Wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych.
 9. Zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki.
 10. Zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze.
 11. Prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych.
 12. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 13. Organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 14. Dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych.
 15. Współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów.
 16. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie.
 17. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w celu realizacji zadań statutowych.
 18. Zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty.
 19. Uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.
 20. Realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.