• Organizator akcji krwiodawstwa
  • Organizator akcji krwiodawstwa
  • Organizator akcji krwiodawstwa
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Organizator akcji krwiodawstwa
  • Organizator akcji krwiodawstwa
  • Organizator akcji krwiodawstwa

Organizator akcji krwiodawstwa

Formularz dla organizatora akcji krwiodawstwa


Organizator zobowiązuje się do:
Organizator zobowiązuje się do:
1. Uzyskania zgody od zarządcy terenu na postawienie ambulansu
2. Zabezpieczenia miejsca postoju ambulansu zgodnego z zasadami ruchu drogowego
3. Zapewnienia swobodnego wjazdu do miejsca postoju i wyjazdu ambulansu z miejsca postoju

Organizator zapewnia:

Dostęp do źródła prądu 380V
Dostęp do toalet dla dawców i personelu RCKiK w Warszawie
Pomieszczenie stacjonarne

Organizator zobowiązuje się do:
1. Uzyskania zgody od zarządcy budynku na zorganizowanie akcji krwiodawstwa
2. Zapewnienia miejsca parkingowego dla samochodu transportowego z RCKiK w Warszawie
3. Zapewnienia dostępności pomieszczenia w dniu realizacji poboru krwi
4. Zapewnienia dostępu do źródła prądu

Organizator zapewnia:

Pomieszczenia o łącznej powierzchni 50-60 m2
Dostęp do toalet dla dawców i personelu RCKiK w Warszawie
Stoły i krzesła
Oświetlenie dzienne
Szatnię
dostęp do sieci internetowej bezprzewodowej

Powodzenie akcji krwiodawstwa zależy w dużym
stopniu od jej rozpropagowania i aktywnego
zaangażowania Organizatora

RCKiK zastrzega sobie możliwość:
1. Rezygnacji z realizacji poboru krwi w przypadku nie przesłania formularza oraz w sytuacji braku kontaktu telefonicznego
z Organizatorem

2. Odstąpienia od realizacji akcji z przyczyn niezależnych od RCKiK, o czym niezwłocznie powiadomi Organizatora

W przypadku konieczności dokonania zmian w realizacji ekipy wymagany jest kontakt Organizatora akcji krwiodawstwa z Działem Promocji, Statystyki i Szkoleń RCKiK oraz ponowne
przesłanie Formularza