• Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Przetargi
  • Przetargi
  • Przetargi

Przetargi

1.
Sukcesywną dostawę pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla honorowych dawców krwi. Części 1-2 ZZP-172/19
Przetargi
2.
Sprzedaż i dostawa wskaźników do napromieniowania składników krwi ZP/PN/17/2019
Przetargi
3.
Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego ZP/PN/16/2019
Przetargi
4.
Usługa serwisu pogwarancyjnego układów chłodniczych i mroźni automatycznej nadzorowanej przez systemem magazynowy HYDRA ZP/PN/15/2019
Przetargi
5.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/14/2019
Przetargi
6.
Sprzedaż i dostawę odczynników hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do programu „BANK KRWI” ZP/PN/13/2019
Przetargi
7.
Ochrona urządzeń, mienia i osób znajdujących się na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/12/2019
Przetargi
8.
Dostawę do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/11/2019
Przetargi
9.
Sprzedaż odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV w pojedynczych donacjach osocza automatycznymi metodami biologii molekularnejm ZP/PN/10/2019
Przetargi
10.
Zakup zestawów do otrzymania zlewanego UKKP zintegrowane z posiadanym urządzeniem ZP/PN/09/2019
Przetargi
11.
Sprzedaż zestawów do inaktywacji patogenów w KKP i osoczu (FFP) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem do inaktywacji w/w. składników krwi w iluminatorach Intercept ZP/PN/08/2019
Przetargi
12.
Sprzedaż do siedziby Zamawiającego czekolady twardej ZP/PN/04/2019
Przetargi
13.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów biurowych ZP/PN/02/2019
Przetargi
14.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ZP/PN/07/2019
Przetargi
15.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego rękawic jednorazowych niejałowych oraz rękawic chirurgicznych jałowych ZP/PN/07/2019
Przetargi
16.
Sprzedaż i dostawa zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego i zestawów do plazmaferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora osoczowego oraz dzierżawa separatorów do zaaferowanych zestawów ZP/PN/06/2019
Przetargi
17.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej ZP/PN/03/2019
Przetargi
18.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów chemii gospodarczej ZP/PN/03/2019
Przetargi
19.
Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/05/2019
Przetargi
20.
Sprzedaż i dostawa 2 sztuk analizatorów hematologicznych 5DIFF wraz z odczynnikami ZP/PN/01/2019
Przetargi
21.
Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 euro na rok 2019.
Przetargi
22.
Zakup i dostawa artykułów jednorazowego użytku do zarchiwizowania 300 000 donacji od dawców krwi w dwóch próbkach, dla urządzenia NEO Robot ZP/PN/24/2018
Przetargi
23.
Zakup dwóch w pełni zautomatyzowanych urządzeń do wykonywania badań immunohematologicznych pracujących w technice mikrokolumnowej żelowej w ramach rozbudowy i unowocześnienia istniejącego systemu oraz materiałów eksploatacyjnych ZP/PN/23/2018
Przetargi
24.
Zakup i dostawę 2 szt. urządzeń do zgrzewania i etykietowania drenów dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/21/2018
Przetargi
25.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników służących do zbierania stałych, niebezpiecznych odpadów medycznych ZP/PN/20/2018
Przetargi
26.
Zakup paliw płynnych w systemie kart flotowych przeznaczonych do samochodów będących na stanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/19/2018
Przetargi
27.
Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2018/2019 ZP/PN/18/2018,0
Przetargi
28.
Remont części pomieszczeń Oddziału Terenowego nr 27 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/17/2018
Przetargi
29.
Sprzedaż i dostawę próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/PN/16/2018
Przetargi
30.
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego 3 sztuk zamrażarek do szokowego mrożenia osocza wraz z wyposażeniem ZP/PN/09/2018
Przetargi
31.
Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego separatorów komórkowych wraz z wyposażeniem i kompatybilnymi jednorazowymi zestawami do pobierania składników krwi ZP/PN/14/2018
Przetargi
32.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/13/2018
Przetargi
33.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 2 szt. urządzeń do inaktywacji patogenów w składnikach krwi: KKP i osoczu wraz z zestawami do KKP, kompatybilnymi (zintegrowanymi) z urządzeniami ZP/PN/07/2018
Przetargi
34.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego ZP/PN/06/2018
Przetargi
35.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do jednoczesnego wykrywania RNA HAV i DNA Parvowirusa B19 w pulach osocza wraz z dzierżawą automatycznego systemu do detekcji w/w wirusów ZP/PN/05/2018
Przetargi
36.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/15/2015
Przetargi
37.
Dzierżawa przenośnych komór chłodniczych do przechowywania osocza ludzkiego utrzymujących stałą temperaturę ok. - 30ºC
Przetargi
38.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/03/2015
Przetargi
39.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów do separatorów Trima ZP/PN/04/2015
Przetargi
40.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO ZP/PN/05/2015
Przetargi
41.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych, jednorazowej odzieży medycznej oraz środków dezynfekcyjnych ZP/PN/08/2015
Przetargi
42.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do badań immunohematologicznych ZP/PN/09/2015
Przetargi
43.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/10/2015
Przetargi
44.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
45.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego środków dezynfekcyjnych ZP/PN/11/2015
Przetargi
46.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 260.000 sztuk wafli w czekoladzie ZP/PN/12/2015
Przetargi
47.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego 65.000 sztuk jednorazowych zestawów do pobierania krwi pełnej i jej przetwarzania, będące integralną częścią systemu Atreus ZP/PN/06/2015
Przetargi
48.
Sprzedaż i dostawa zamrażarek szokowych do mrożenia pojemników z osoczem ZP/PN/02/2015
Przetargi
49.
wyborze najkorzySprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/07/2015
Przetargi
50.
Serwis pogwarancyjny oprogramowania systemu Bank Krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ZP/WR/25/2014
Przetargi
51.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
52.
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego czekolady twardej 100 g pakowanej w folii aluminiowej i obwolucie papierowej ZP/PN/23/2014
Przetargi
53.
Sprzedaż i dostawa próżniowego, zamkniętego systemu pobierania krwi
Przetargi