• Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Oddaj krew, bądź potrzebny
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi
 • Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

Podstawy prawne dotyczące oddawania krwi

USTAWY

 1. Ustawa dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 681, z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 350, z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 281 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 2602)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określania rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dziennik Ustaw Nr 263, poz. 2625 z późniejszymi zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 573)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 691 z późniejszymi zmianami)
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dziennik Ustaw Nr 21, poz.163)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1324)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dziennik Ustaw Nr 23, poz. 119)ZALECENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 24.02.2010

w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów
zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia