• Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Oddaj krew, bądź potrzebny
  • Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
  • Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Informacja nt. przedłużenia ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Komunikat dla podmiotów leczniczych współpracujących z RCKiK w Warszawie w zakresie szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

  1. Mając na uwadze ogłoszony stan epidemii, a także w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. z 2020 r. poz. 536) informuję, że zgodnie z § 6a ust. 1 zaświadczenia o odbyciu szkolenia i uzyskaniu przez pielęgniarki i położne uprawnień do przetaczania krwi i jej składników ulegają przedłużeniu o sześć miesięcy, licząc od dnia upływu ich ważności.  
  2. W zaistniałej sytuacji (stan epidemii) należy uznać, że w przypadku:

Rozporządzenia wskazanego w pkt. 1, zaświadczenia o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników uległy przedłużeniu na sześć miesięcy  z mocy samego prawa. Natomiast w przypadku dalszego trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, to Dyrektor RCKiK w Warszawie może decyzją przedłużyć je o dalszy czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy. Należy pamiętać, że przedłużeniu podlegają wyłącznie zaświadczenia wydane przez RCKiK w Warszawie (nie można przedłużyć zaświadczeń wydanych przez inne jednostki publicznej służby krwi).

Ponadto informujemy, iż mając na uwadze możliwe zmiany zaistniałej sytuacji, którą na bieżąco monitorujemy ewentualne dalsze kroki będą podawane w kolejnych komunikatach.