Menu

Nasi partnerzy

Ankieta

Czy w ciągu ostatniego roku otrzymał Pan/i gadżety promujące honorowe krwiodawstwo?

Tak
 11%

Nie
 89%


Prawa i przywileje

 

PRAWA I PRZYWILEJE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI:

 

1. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.


2. Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK.


3. Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9
ustawy o publicznej służbie krwiprzysługuje:

  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników
  • publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art.13, w/w ustawy)

4. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługuje:

    zniżka na leki znajdujące się na liście leków refundowanych oraz bezpłatny przydział

    leków krwiotwórczych (wg listy ogłaszanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia)

 

    uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń podstawowej opieki     

    zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.


5. Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy do opodatkowania. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie uprzejmie informuje, że stosowne zaświadczenia będą wydawane Honorowym Dawcom na życzenie od dnia 1 stycznia następnego roku.


6. Krwiodawcom, którzy oddali:


15 litrów krwi – kobiety
18 litrów krwi – mężczyźni


lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi poświadczonego pieczątką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie lub Oddziału Terenowego wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem przysługuje
bezpłatny przejazd środkami komunikacji miejskiej (obowiązuje w Warszawie).

 
7. Po dwukrotnym oddaniu krwi w RCKiK w Warszawie (przy okazji 3. wizyty) – na życzenie krwiodawcy istnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania „KREWKARTY”w RCKiK w Warszawie.

 

 

Copyright ©2010 RCKIK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
facebook